REGULAMIN ESKLEPU ZATUSZUJ.PL

 1. Sklep internetowy zatuszuj.pl działający pod adresem http://www.esklep.zatuszuj.pl prowadzony jest przez: zatuszuj.pl, ul. Dworcowa 19, 41-902 Bytom, NIP: 644-307-73-06, Regon: 240920938. Zwany dalej Sprzedającym.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w sklepie internetowym wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Sklep internetowy zatuszuj.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.esklep.zatuszuj.pl 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta mailowej informacji „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. Realizacja zamówień za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień z wybraną płatnością przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego:

IDEA BANK 52 1950 0001 2006 6424 5082 0001

 1. Na zakupiony w esklepie towar lub usługę wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura vat. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1221) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

Dodatkowo zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1221), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

 1. Informacje dotyczące towarów i usług zawarte na stronie esklep.zatuszuj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji (zgodnie z art. 71 k.c.).

 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym zatuszuj.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierany osobiście przez Klienta z punktu Sprzedającego opisanego w pkt 1. Za przesyłkę można zapłacić odbierając ją od kuriera lub wykonać przedpłatę przed wysyłką zamówionego towaru.

 1. Usługa serwisowa zamówiona w sklepie internetowym zatuszuj.pl może polegać na wykonaniu ekspertyzy technicznej określonego sprzętu i wycenie naprawy zdiagnozowanego uszkodzenia, a w razie zgody klienta, dodatkowo na wykonaniu naprawy.

Koszt dostawy sprzętu objętego usługą serwisową:

 • W razie wykonywania naprawy : odbiór sprzętu od Klienta do wykonania usługi serwisowej -bezpłatnie dla Klienta, odbiór sprzętu po wykonaniu usługi serwisowej: na koszt Klienta

 • W razie wykonania wyłącznie ekspertyzy i wyceny: odbiór sprzętu od Klienta do wykonania usługi serwisowej i odbiór sprzętu po wykonaniu usługi serwisowej: na koszt Klienta

 1. Reklamacje na towary / usługi zakupione przez esklep należy zgłaszać pisemnie lub mailowo na adres: zatuszuj.pl , 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 19 lub e-mail  zatuszuj@zatuszuj.pl . Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: datę zakupu , dane kontaktowe do klienta, opis reklamowanego towaru / usługi oraz powód reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych.

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (wzór poniżej). Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedającego w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient. Zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy wówczas odesłać na adres z dowodu zakupu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………. .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)Prawo odstąpienia od umowy zawartej w naszym sklepie internetowym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu zatuszuj.pl są przetwarzane przez zatuszuj.pl w celu realizacji zamówień i, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu otrzymywania newslettera o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez zatuszuj.pl. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich aktualizowania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@zatuszuj.pl

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.